Valná hromada Hnutí Brontosaurus

jednodenní
Datum
Místo online na zoomu
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba
736 720 568
hnuti@brontosaurus.cz
Web akce: mozek.brontosaurus.cz

Co na nás čeká

Vážení přátelé v základních článcích, regionálních centrech a klubech, i v letošní složité situaci proběhne v původním plánovaném termínu Valná hromada Hnutí Brontosaurus. Rozhodli jsme se pro následující podobu zasedání Valné hromady. V sobotu 28. února se setkáme on-line na základní povinnosti a neodkladné záležitosti Valné hromady (volby, schválení zpráv, apod.). Následně v květnu uspořádáme v příjemném prostředí velké offline setkání zástupců pobočných spolků a klubů v podobě Rady Hnutí Brontosaurus. Tam přesuneme zasedání sekcí, další rozpracování vize 50 do strategických plánů a další tvůrčí části běžné VH. Zejména se zaměříme na motivační a tmelící program! Na Valnou hromadu jsou zváni všichni členové či příznivci Hnutí. Delegáti s právem hlasovat jsou max. 2 za každý ZČ či RC, 1 za každý klub a dále členové VV a KRK. Další zástupci se mohou zúčastnit Valné hromady jako hosté.

Co, kde a jak

Na Valnou hromadu se přihlašujte přes přihlašovací formulář, nejpozději do 24.února 2021 do půlnoci. Přihlášeným účastníkům zašleme předem podklady a odkaz na meeting. Delegáty s hlasovacím právem na Valnou hromadu přihlašují statutáři ZČ/RC nebo vedoucí klubu! Valné hromady se mohou zúčastnit dva delegáti za ZČ/RC a jeden delgát za klub.

Podrobný program s časovými dotacemi na jednotlivé body obdrží kluby, ZČ a RC a delegáti do 24. února 2021.

Předběžný program online Valné hromady 2021

Přivítání, technické info, usnášeníschopnost, schválení zapisovatelů, moderátorů

Slavnostní zahájení a radosti-úspěchy roku 2020

Představení delegátů

Shrnutí nominací do VV a KRK a představení systému voleb

Zpráva o činnosti a hospodaření HB 2020

Zpráva Kontrolní a revizní komise

Volba členů VV a KRK na další období

Schválení výše členských příspěvků

Schválení hospodářského výsledku za rok 2019

Delegování schválení účetní závěrky za rok 2020 na VV HB

Vyhlášení výsledků voleb

Aktuální informace a nabídky z ústředí a VV pro ZČ, RC, kluby a organizátory (BIS, zapojování, fundraising, aj.)

Představení plánu květnové Rady HB a setkání ZČ, RC a klubů

Souběžně jednání VV HB

Výsledky voleb předsedy/předsedkyně a místopředsedů/místopředsedkyň HB

Schválení usnesení

Slavnostní závěr a poděkování!

Kontakt

Kontaktní osoba:
E-mail: hnuti@brontosaurus.cz
Telefon: 736 720 568
Webová stránka: odkaz